เวทีเสวนา...“การจัดการศึกษา...เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

13-14 พฤศจิกายน 2552
ณ เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

การศึกษาดูงาน กิจกรรมนี้...นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เพราะมีผู้บริหารเมือง  เจ้าหน้าที่กองการศึกษาของเทศบาลตลอดจนผู้ใส่ใจแนวทางการจัดการศึกษา...เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เข้าร่วมกว่า 250 คน ขอได้รับความขอบคุณจากเทศบาลนครลำปาง และองค์กรร่วมจัด มา ณ โอกาสนี้ด้วย ....

สำหรับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถ Download