ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม 2552
.......................................

 

29 ธันวาคม 2552
การประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานและนักกฎหมาย ปรับปรุง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518

13-14 พฤศจิกายน 2552
เวทีเสวนา...“การจัดการศึกษา...เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

18 พฤศจิกายน 2552
การประชุมการพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอเพื่อการเข้าถึงข้อมูลในกระบวนการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4 พฤศจิกายน 2552
การประชุมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

14-15 ตุลาคม 2552
สัมมนา “ร่วมสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่ง”
จ.ระนองและจ.พังงา
รายละเอียด >>

1 ตุลาคม 2552
กิจกรรม TBCSD เรียนรู้ร่วมกัน “การพัฒนา Fuel Cell ด้วยคนไทย ”
รายละเอียด >>

8-10 กันยายน 2552
พิธีเปิดตัวและอบรมแกนนำโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5
ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด >>

1 กันยายน 2552
บรรยาย “ ฝรั่งมองไทย การออกแบบเมือง กรณีเมืองทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ”
ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จ.นนทบุรี
รายละเอียด >>

24 สิงหาคม 2552
โครงการ “ ถนนสีเขียว ” เพื่อรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ณ เกาะกลางถนน ช่วงสะพานปทุมธานี จ.ปทุมธานี
รายละเอียด >>

2-3 สิงหาคม 2552
กิจกรรมศึกษาดูงาน “ การนำความรู้ท้องถิ่นและหลักการนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน ”
ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ – ธนาคารปูม้าบ้านเกาะเตียบ จ.ชุมพร – กลุ่มลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด >>

3-4 กรกฎาคม 2552
งานสัมนนาลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง
ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด >>

6-7 มิถุนายน 2552
งานนิทรรศการ "วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 4"
รายละเอียด >>

11 มิถุนายน 2552
สถาบันได้รับเกียรติจากคุณโสภณ สุภาพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร มาปาฐกถาเรื่อง "สายน้ำและสายคลื่นไฟฟ้าเดียวกัน" เพื่อเป็นมุมมองและแง่คิดที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต
รายละเอียด >>

20-21 พฤษภาคม 2552
งานสัมมนา “ ชุมชนก้าวใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน ” กิจกรรมภายใต้เครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย
รายละเอียด >>

30 เมษายน 2552
Movement of network on social innovation with WBCSD and IGES
รายละเอียด >>

29 เมษายน 2552
ภาคธุรกิจ TBCSD ร่วมมือฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม ครบ 15 ปี
รายละเอียด >>

8 เมษายน 2552
การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตยางธรรมชาติ “Life Cycle Inventory of Natural Rubber”
รายละเอียด >>

28 มีนาคม 2552
แถลงข่าวเปิดตัวฉลากคาร์บอน
รายละเอียด >>

23 มีนาคม 2552
กสอ.ต่อยอดศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรม จัดโครงการเปิดรั้วฯพัฒนาโรงงานเพื่อสังคม สร้างสัมพันธ์สู่ชุมชนด้วยใจ
รายละเอียด >>

21-23 มีนาคม 2552
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “ ท่องเมืองเก่า เล่าเรื่องป่าชายเลน ”
ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รายละเอียด >>

5-7 มีนาคม 2552
TBCSD จัดกิจกรรม “ ลูกเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” เน้นสร้างแหล่งเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด >>

4 มีนาคม 2552
กรุงไทยจับมือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดทำโรงเรียนเชิงนิเวศน์
รายละเอียด >>

3 มีนาคม 2552
สัมมนานำเสนอผลการศึกษา “ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด ... จากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
รายละเอียด >>

2 มีนาคม 2552
กิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่มาบตาพุด
รายละเอียด >>

12-14 กุมภาพันธ์ 2552
ค่ายเยาวชน “ คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำบลนาคา ”
รายละเอียด >>

12 กุมภาพันธ์ 2552
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุติพร เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
รายละเอียด >>

 

11 กุมภาพันธ์ 2552
Instituto OIKOS ประเทศอิตาลี เข้าเยี่ยมสถาบัน
รายละเอียด >>

 

11 กุมภาพันธ์ 2552
Asia-Europe Foundation (ASEF) เข้าเยี่ยมสถาบัน
รายละเอียด >>

5 กุมภาพันธ์ 2552
Shred2Share โครงการ 2 “ เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก ”
รายละเอียด >>

26 มกราคม 2552
ทุกภาคส่วนร่วมเตรียมการสัมมนาแม่น้ำโขง
รายละเอียด >>

26 มกราคม 2552
TBCSD มอบเงิน 131,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องนุ่งห่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติหนาว 3 จังหวัด
รายละเอียด >>

20 มกราคม 2552
พิธีมอบรางวัล “ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2550 “
รายละเอียด >>

19 - 20 มกราคม 2552
ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา อ. เบตง จ.ยะลา
รายละเอียด >>

19 มกราคม 2552
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และถวายฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
รายละเอียด >>

16 มกราคม 2552
ผู้บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพบสื่อมวลชน
รายละเอียด >>

16 มกราคม 2552
TBCSD มอบเงินเพื่อจัดหาเครื่องนุ่งห่มต้านภัยหนาว ช่วยประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี และหนองบัวลำภู
รายละเอียด >>

15 มกราคม 2552
คณะผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะคุณอานันท์ ปันยารชุน
รายละเอียด >>

15 มกราคม 2552
มอบผ้าห่ม สู้ภัยหนาว
รายละเอียด >>

8-10 มกราคม 2552
กิจกรรมเนื่องวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
รายละเอียด >>

7 มกราคม 2552
ฮอนด้าเข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานในปี 2552 ของโครงการ “ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ”
รายละเอียด >>