ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม
.......................................

คลิกดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2552

23 ธันวาคม 2553

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน เสวนาพาเพลิน “สังสรรค์ สาระ ระดมทุน”

 

 

19 ธันวาคม 2553

แบ่งปันน้ำใจสู่น้อง

 

30 พฤศจิกายน 2553

"พี่พาน้องร่วมเรียนรู้มรดกทางภูมิปัญญาไทย" ครั้งที่ 2 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

27 พฤศจิกายน 2553

"TBCSD ร่วมใจฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม" ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 พฤษภาคม 2553

คุณมีชัย วีระไวทยะ  นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ VDP :  เยาวชนและสิ่งแวดล้อม

26 เมษายน 2553

Seminar: Transforming Businesses for a Better Future / Gala Dinner TBCSD: Stepping towards Creating a Better Society

28 มกราคม 2553
สัมมนาโรงเรียนพร้อมใจนำเรื่องพลังงานเข้าสู่หลักสูตร

25 มกราคม 2553
เยี่ยมชมการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี และการเรียนรู้ การปลูกข้าวอินทรีย์ การดำเนินงานของโรงเรียนชาวนา ณ มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี

21 มกราคม 2553
การพัฒนาทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษา ไผ่และทรัพยากรชายฝั่ง

18 มกราคม 2553
การรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไทยจากภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศแปรปรวน (Severe Climate Change) 

12 มกราคม 2553
UNEP และ NESDB มอบคู่มือ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย" ให้กับสถาบัน