ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม


.............................................
ปฏิทินกิจกรรม 2554
.............................................

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 

 

ธันวาคม

19-20 ธันวาคม 2554 เชิญเข้าร่วมสัมมนา Workshop for Verification Agency Candidates

 

กันยายน

15 กันยายน 2554 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว “โครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน สำหรับ แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม”
17-19 กันยายน 2554 คณะทำงานระดับท้องถิ่นและเยาวชนในลุ่มน้ำยาว 2 จังหวัดน่าน จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานระบบนิเวศเกษตรกรรม จ.ปทุมธานี และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมองภาพอนาคตเกษตรในลุ่มน้ำย่อย
22-23 กันยายน 2554 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา มีกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนคาร์บอนต่ำ ณ ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 พระโขนง กรุงเทพมหานคร และเทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง
23 กันยายน 2554 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและนักกฎหมาย เพื่อยกร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก)
27-28 กันยายน 2554 โครงการ DELGOSEA เป็นโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน อปท. ของ 5 ประเทศใน SEA จะจัดให้มีการสัมมนากลางปีเพื่อสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้ง 5 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ณ เมือง Batam ประเทศอินโดนีเซีย
29-30 กันยายน 2554 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับเครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการมลพิษอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

สิงหาคม

16 - 17  สิงหาคม 2554 ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานและเตรียมการในการดำเนินงานตามแผนการถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติ
ระหว่างผู้แทนจากเทศบาลนำร่องและวิทยากรพี่เลี้ยง ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
ภายใต้โครงการ DELGOSEA
25 สิงหาคม 2554
พิธีเปิดตัวโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7 ณ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 - 27 สิงหาคม 2554 กิจกรรมสัมมนาแกนนำลดเมืองร้อน ณ โรงแรม แกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554 คณะผู้บริหารเครือข่ายเมืองมิซามิ  ประเทศฟิลิปปินส์และเมืองดานัง  ประเทศเวียดนามมาศึกษาดูงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
ภายใต้โครงการ DELGOSEA

 

กรกฎาคม

1 - 22 กรกฎาคม 2554 โครงการโรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 4 การสำรวจและประเมินผลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบฯ รุ่นที่ 4

12-17 กรกฎาคม 2554

โครงการ DELGOSEA นำคณะของเทศบาลนำร่อง 3 แห่งจากประเทศไทย คือ ทน.เชียงราย  ทน.สงขลา และทน.ปากเกร็ด  ไปศึกษาดูงานเมืองตัวอย่างที่ดี ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ได้แก่ เครือข่ายเมืองการ์ตาร์มันตูร์  เมืองย๊อกย่า และเมืองโซโล 

19-24 กรกฎาคม 2554

โครงการ DELGOSEA นำคณะของเทศบาลนครยะลา  ไปศึกษาดูงานเมืองตัวอย่างที่ดี ณ เมืองลังเซิน ประเทศเวียดนาม

29 กรกฎาคม 2554 โครงการโรงเรียนต้นแบบ ทำดีเพื่อพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 4 การประชุมเครือข่ายต้นแบบวิถีพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองสทิต อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

กรกฎาคม 2554

สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

 

มิถุนายน

3 มิถุนายน

คณะทำงานโครงการ ACCCRN เชียงราย ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมเชียงราย ณ ตลาดสดเทศบาล 1 ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานและให้ความรู้ และมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

3 มิถุนายน

คณะทำงานโครงการ ACCCRN เชียงราย จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองปึ๋ง หนึ่งในกิจกรรมร่วมสร้างความตระหนักเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนภายใต้โครงการนำร่องโครงการฯ

5 มิถุนายน

คณะทำงานโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมหาดใหญ่ ณ ลานฉื่อฉาง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

8-30 มิถุนายน

สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ ประจำเดือนมิถุนายน