.........................................
ข่าวประชาสัมพันธ์
.........................................

เทศกาลเสียงจากใจ ห่วงใยเธอ

เมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์ต้านภัยเสียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ภายใต้ชื่อ “เทศกาลเสียงจากใจ ห่วงใยเธอ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ชั้น 3 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เลขามูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ท.พ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงรอง(สำนัก2) และผู้มีเกียรติจากหน่ายงานต่างๆ ให้เกียรติมาร่วมงานดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่ผ่านมา ที่ทรงเป็นห่วงเยาวชนวัยรุ่นของชาติ ที่ชอบรับฟังเสียงดังกันตั้งแต่เด็ก ดังนั้น ทางกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับภาคีต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์โสตประสาทการได้ยินกรุงเทพฯ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริษัท กฟฝ.จำกัด (มหาชน) และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการควบคุมและการลดเสียงอึกทึกในสังคมของเรา อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง และสร้างจิตสำนึกต้านภัยเสียงให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชน เข้าใจถึงปัญหาของมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้คนในสังคมในปัจจุบัน และให้ทราบถึงวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

เทศกาลเสียงจากใจ ห่วงใยเธอ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสร้างเสริมความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบถึงภัยจากเสียงดังโดยผ่านการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของเสียง และ บอร์ดนิทรรศการภายในงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน และกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากการจัดกิจกรรมด้านความบันเทิงแล้ว ทางกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมยังได้มีการกำหนดแผนการดำเนินโครงการ โดยเน้นการให้ความรู้กับเยาวชน และการสร้างความร่วมมือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการมลพิษทางเสียงกับสามกลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธค และกลุ่มศูนย์การค้าแบบครบวงจร และบริการตรวจวัดการได้ยินให้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป ที่สนใจ