การผังเมืองไทยใส่ใจธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานเสวนาสร้างสรรค์
"การผังเมืองไทยใส่ใจธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม"


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เดนส์

วิทยากรเสวนาสร้างสรรค์ :
1. ผังเมืองรวมมาบตาพุด โดย ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง
ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2. ผังเมืองเชียงใหม่เปิงใจ๋ละยัง โดย ดร. ดวงจันทร์ อาภาวัชรุฒม์ เจริญเมือง
นักวิจัย (ชำนาญการ) หัวหน้ากลุ่มเมืองและสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ข้อสังเกตบางประการ กรณี ปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผังเมือง และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดย อ. กรินทร์ กลิ่นขจร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. กฎหมายผังเมืองกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดย นายวีรพงษ์ บุญญานุสนธิ์
ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้เข้าร่วมงานเสวนา (ช่วงแสดงความคิดเห็น) :
5. กรณีผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
6. กรณีผังเมืองพื้นที่บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์