เรื่องเด่น
โครงการ
สัมมนาประจำปี


......................................
เรื่องเด่น
......................................


      โครงการพัฒนาสถานพยาบาลสู่ความเป็นเลิศด้านการลดมูลฝอย

   


สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน
9 แห่ง ดำเนินโครงการ "การพัฒนาสถานพยาบาลสู่ความเป็นเลิศด้านการลดมูลฝอย" โดยมุ่งให้เป็นต้นแบบในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในกลุ่มเป้าหมายประเภทสถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีมูลฝอยเฉพาะและจำเป็นที่ต้องแยกเก็บและแยกกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆ ของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยและทำงานอย่างหนาแน่น ส่งผลให้มูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2540 กรุงเทพมหานครโดยสำนักรักษาความสะอาด ได้มีการรณรงค์ให้ประชากรมีการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอย และต่อมาได้เริ่มโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง (8 ชั้นขึ้นไป) ซึ่งได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่ง

เทคโนโลยีสะอาด เป็นแนวคิดที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ริเริ่มผลักดันให้นำมาใช้ โดยเป็นเทคนิคในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด โดยมีการเก็บข้อมูลและตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ ทำให้รู้สาเหตุของปัญหาและหาทางป้องกันหรือแก้ไขได้ถูกต้องในด้านต่างๆ ได้แก่ คน วิธีปฏิบัติงาน การจัดการ และเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญของปัญหา ความเหมาะสมในการนำมาตรการปรับปรุงไปปฏิบัติในองค์กร และความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา จึงช่วยลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดเทคโนโลยีสะอาดยึดหลักสำคัญสามประการ คือ หลักการป้องกันปัญหา (prevention) หลักแห่งบูรณาการ (integration) และหลักของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continual improvement) ดังนั้น จึงมีผู้นิยมนำแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอย เนื่องจากให้ความสำคัญกับการลดของเสียที่แหล่งกำเนิดและส่งเสริมการใช้ซ้ำ (reuse) และการแปรใช้ใหม่ (recycle) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียลดลงตามไปด้วย เทคโนโลยีสะอาดจึงเป็นแนวทางที่ดีที่ควรจะนำมาใช้ในการจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

       

เพื่อเป็นการขยายผลของโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักรักษาความสะอาดจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในกลุ่มเป้าหมายประเภทสถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีมูลฝอยเฉพาะและจำเป็นที่ต้องแยกเก็บและแยกกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยที่กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดจำนวน 9 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โรงพยาบาลหนองจอก โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก (ประมาณ 60 เตียง) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 400 เตียง) และมีความแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จึงเหมาะสมที่จะผลักดันให้เป็นสถานพยาบาลนำร่องเพื่อดำเนินการจัดการและลดปริมาณมูลฝอยตามแนวทางของคู่มือฯ และแนวทางเทคโนโลยีสะอาด โดยคาดว่าจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยลงได้ร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2546 หรือค่าปัจจุบันเมื่อเริ่มโครงการ และใช้เป็นสถานพยาบาลต้นแบบสำหรับให้สถานพยาบาลอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลของตนเองได้ นอกจากนี้ ยังสามารถขยายผลการดำเนินงานสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้

โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303 หรืออีเมล bep@tei.or.th

กลับหน้าเรื่องเด่น