เกี่ยวกับมูลนิธิ   >>  คณะกรรมการมูลนิธิ
   

 


ความเป็นมา
โครงสร้าง
คณะกรรมการมูลนิธิสถาบัน
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
คณะผู้บริหาร
วิถีเรา
สโลแกน

 

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

คุณอานันท์ ปันยารชุน

อดีตนายกรัฐมนตรี

[ประวัติย่อ]

 
ประธานกรรมการ

คุณมีชัย วีระไวทยะ

นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

[ประวัติย่อ]

 
รองประธานกรรมการ

คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

ที่ปรึกษา – การสื่อสารองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  

[ประวัติย่อ]

 
 
กรรมการ

คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

[ประวัติย่อ]

คุณปรีดิ์ บุรณศิริ

อดีตผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ  

[ประวัติย่อ]

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ประธานกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  

[ประวัติย่อ]

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

[ประวัติย่อ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย

[ประวัติย่อ]

คุณสันทัด สมชีวิตา

[ประวัติย่อ]

คุณวินัย รอดจ่าย

อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

[ประวัติย่อ]

อดีตเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[ประวัติย่อ]

คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์

เหรัญญิกมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ณ เดือนกรกฎาคม 2560

   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา