เกี่ยวกับมูลนิธิ   >>  คณะกรรมการบริหาร
   

 


ความเป็นมา
โครงสร้าง
คณะกรรมการมูลนิธิสถาบัน
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
คณะผู้บริหาร
วิถีเรา
สโลแกน

 

ประธานกรรมการ

คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

ที่ปรึกษา – การสื่อสารองค์กร
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  

[ประวัติย่อ]

 
รองประธานกรรมการ

คุณนิศากร โฆษิตรัตน์

อดีตเลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[ประวัติย่อ]

 
กรรมการ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ประธานกรรมการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  

[ประวัติย่อ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สภากาชาดไทย

[ประวัติย่อ]

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อดีตอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสากล ฐินะกุล

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณณรงค์ บุณยสงวน

ที่ปรึกษา
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณชลธร ดำรงศักดิ์

ที่ปรึกษา
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  

ดร. อำไพ หรคุณารักษ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 
กรรมการและเลขานุการ

คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์

เหรัญญิก
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คุณเบญจมาส โชติทอง

ผู้จัดการแผนงาน
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ณ เดือนธันวาคม 2560

   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา