เกี่ยวกับมูลนิธิ   >>   เจ้าหน้าที่
   

 


ความเป็นมา
โครงสร้าง
คณะกรรมการมูลนิธิสถาบัน
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
คณะผู้บริหาร
วิถีเรา
สโลแกน

 

  1. ผู้บริหาร
  2. ที่ปรึกษา
  3. ผู้จัดการโครงการ
  4. เจ้าหน้าที่วิชาการ / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 5
  5. เจ้าหน้าที่วิชาการ / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 4
  6. เจ้าหน้าที่วิชาการ / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 3
  7. เจ้าหน้าที่วิชาการ / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 2
  8. เจ้าหน้าที่วิชาการ / เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 1

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสถาบัน ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ qwan@tei.or.th
ผู้อำนวยการอาวุโส(บริหารและการเงิน) คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์ kamonnuch@tei.or.th

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ sirithan@tei.or.th

ผู้จัดการฝ่าย
ดร. จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ chuthatip@tei.or.th

เจ้าหน้าที่
(รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

เจ้าหน้าที่วิชาการ ระดับ 5 เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 5
นงพัลคุ์ จั่นเจริญ   nongpal@tei.or.th วารุณี พุทธชาติ สมุห์บัญชี (รักษาการ) warunee@tei.or.th
ดร.น้ำผึ้ง วงษ์วานิช   namphung@tei.or.th        
เบญจมาส โชติทอง   benj@tei.or.th        
 
เจ้าหน้าที่วิชาการ ระดับ 4 เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 4
กมลรัตน์ โพธิ (รักษาการ) kamolrat@tei.or.th กวี ตันติวงศ์ไชยชาญ หัวหน้าศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ (รักษาการ) kavee@tei.or.th
ประดิษฐ์ บุญปลอด (รักษาการ) pradit@tei.or.th กุหลาบ รอดทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (รักษาการ) kulab@tei.or.th
ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา   pakamas@tei.or.th จันทนี ทองเจริญชัยกิจ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (รักษาการ) jantanee@tei.or.th
ภัทรา ศรีสุทธิวรกุล (รักษาการ) pattra@tei.or.th จุมณี พณิชย์อำนวย เลขานุการบริหาร tang@tei.or.th
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์   lunchakorn@tei.or.th นิตยา สวัสดิ์นะที เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (รักษาการ) nittaya@tei.or.th
วิลาวรรณ น้อยภา (รักษาการ) wilavan@tei.or.th พรทิพย์ หงส์เชิดชัย เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (รักษาการ) mook@tei.or.th
สรวงระวี คุณธนกาญจน์ (รักษาการ) suang@tei.or.th วันดี จันทรภา เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (รักษาการ) wandee@tei.or.th
สำราญ มีสมจิตร (รักษาการ) samrahn@tei.or.th        
อภิญญา อุดมเวช (รักษาการ) aphinya@tei.or.th        
ดร.อุรัจฉวี อุณหเลขกะ   uratchwee@tei.or.th        
อาริยา วัชราพฤกษ์ (รักษาการ) ariya@tei.or.th        
เจ้าหน้าที่วิชาการ ระดับ 3 เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 3
กนกวรรณ หนูช่วย kanokwan@tei.or.th กมลจรัส ไววิทยา บรรณารักษ์ kamoncha@tei.or.th
กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ kittiwan@tei.or.th กรรนิการ บุราณรักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล kar@tei.or.th
จรรยา บริวิชยาวิสุทธิ์ chanya@tei.or.th ชยพร สุไชยยะ เจ้าหน้าที่บริหาร chayaporn@tei.or.th
ณัฏฐิกา จันทนา nattika@tei.or.th ธิดา อู่ทอง เจ้าหน้าที่บัญชี tida@tei.or.th
ธนิรัตน์ ธนวัฒน์ tanirat@tei.or.th ปวีณา กิมสุวรรณ ผู้ประสานงานการเงิน paweena@tei.or.th
นิพัทร์ ส้มกลับ nipat@tei.or.th ปิยะดา ศุภชลาลัย เลขานุการบริหาร piyada@tei.or.th
วรรณนิภา สุขสถิตย์ wannipa@tei.or.th ระวีวรรณ ศรีสังข์ เลขานุการ raweewan@tei.or.th
วรางคณา ปังดำรงค์ warangkana@tei.or.th วรรณพร อัชพรหม เจ้าหน้าที่การเงิน wannaporn@tei.or.th
วิศรา หุ่นธานี wisara@tei.or.th วริยา สรรคชา เจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ wariya@tei.or.th
วีณา คำวิชัย weena@tei.or.th วิภาวรรณ์ คลังเงิน เลขานุการ/ผู้ประสานงานโครงการ wipawan@tei.or.th
    อัจฉรา สงวนสุข เจ้าหน้าที่การเงิน atchara@tei.or.th
เจ้าหน้าที่วิชาการ ระดับ 2 เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 2
กนกวรรณ พาลุกา kanokwan.p@tei.or.th จิตลัดดา ศรีพล ผู้ประสานงานโครงการ jitladda@tei.or.th
กมลชนก แสงสว่าง kamolchanok@tei.or.th เฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา เจ้าหน้าที่สนับสนุนประจำโครงการ chalermluck@tei.or.th
กรองจิต กิติกาศ krongjit@tei.or.th ฌานกร เมาเสม เจ้าหน้าที่สนับสนุนประจำโครงการ chanakorn@tei.or.th
กิรณา คำสิงห์นอก kirana@tei.or.th เนตรชนก ขำวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ netchanok@tei.or.th
ขวัญเรือน ยอดคำ kwanruen@tei.or.th เบญจพร พุทธรรมมา ผู้ช่วยบรรณาธิการ benchaporn@tei.or.th
จารุณี หนูมาก charunee@tei.or.th พรนภา ยะปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ phonnapa@tei.or.th
ณัฐพล เขื่อนสุวงค์ nattaphon@tei.or.th รัชฎาวรรณ มั่นยืนยาว เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม ratchadawan@tei.or.th
ตวงพร จันทร์แก้ว tuangporn@tei.or.th ศิราวดี ร่างเล็ก เจ้าหน้าที่บัญชี sirawadee@tei.or.th
ธนพร คำขจร thanaporn@tei.or.th สศิพร เอี่ยมอ่อง เจ้าหน้าที่ประสานงาน sasiporn@tei.or.th
ประวีรา โพธิสุวรรณ praveera@tei.or.th เสริมชัย สหพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ sermchai@tei.or.th
พวงผกา ขาวกระโทก puangpaka@tei.or.th      
พิชญ์วลัญชน์ เอกเผ่าพันธุ์ phitwalan@tei.or.th      
พิมลา รัชฎาวรรณพงษ์ pimla@tei.or.th      
ภิญญดา เจริญสิน pinyada@tei.or.th      
ภัทรมาศ เทียมเงิน phattharamat@tei.or.th      
รจนา นิลมานนท์ rojana@tei.or.th      
รัชพร สิงขโรทัย ratchaporn@tei.or.th      
รัตนาภรณ์ เทพมาลัย rattanaporn@tei.or.th      
วรรโณบล ควรอาจ wannobon@tei.or.th      
วราภรณ์ บุรีรักษ์ waraporn@tei.or.th      
วีรวรรณ ภู่เกษร weerawan@tei.or.th      
ศนิวาร บัวบาน saniwan@tei.or.th      
ศานติ์กร ภักดีเศรษฐกุล santikorn@tei.or.th      
ศิริลักษณ์ บ่อสร้าง sirilak@tei.or.th      
ศุภากร เศรษฐบุตร suparkorn@tei.or.th      
สุทัสสา วงศ์ราช sutassa@tei.or.th      
สุวรรณภา หอมชื่น suwannapa@tei.or.th      
เสาวนีย์ บุญเชียงมา saowanee@tei.or.th      
เหมือนฝัน บุญกันทะ mueanfan@tei.or.th      
อมรรัตน์ นาคเสพ amonrat@tei.or.th      
อรอุมา พิสิทธิ์ศักดิ์ ornuma@tei.or.th      
อาจุง คุมา arjun@tei.or.th      
อำมาตย์ ไชยทวีวงศ์ ammart@tei.or.th      
เจ้าหน้าที่วิชาการ ระดับ 1 เจ้าหน้าที่สนับสนุน ระดับ 1
พัชนี ชัยณรา phatchani@tei.or.th กนกวรรณ ดงกันจะ ผู้ประสานงานโครงการ kanokwan.d@tei.or.th
สจิตา คุณานุรักษพงศ์ sajita@tei.or.th จินตนา แสนหลวง เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ jintana.s@tei.or.th
  นาถพงศ์ ปานพายัพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ nattaponk@tei.or.th
  บรรฑิต รัตนะ เจ้าหน้าที่ธุรการด้านเทคนิค bundhit@tei.or.th
  ศิริรัตน์ จุลพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ sirirat@tei.or.th

 

   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา