รายละเอียด

สรุปการสัมมนาวิชาการ

Press Release

บทความ  เปิดมุมมอง..ปฏิรูปเมือง (ไทย) มองไกลสู่อาเซียน


09:00-10:00 น.

 

พิธีเปิดการสัมมนาและมอบรางวัล
>> กล่าวต้อนรับ
โดย  ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

>> กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “Thailand Green Label Award” และ “รางวัลวิจัยดีเด่นกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน”
โดย  ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต, สมาชิกสภานิติบัญญัติ และประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย