รายละเอียด

สรุปการสัมมนาวิชาการ

Press Release

บทความ  เปิดมุมมอง..ปฏิรูปเมือง (ไทย) มองไกลสู่อาเซียน


10:15-12:00 น.

เสนอ “ปฏิรูปเมืองบนเส้นทางการปฏิรูปประเทศ”

>> ชมวิดีทัศน์ “สถานการณ์เมืองของไทย”

>> เสนองานวิจัยโดย คณะนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

> เมืองเปลี่ยน ร่วมเปลี่ยนเมือง
ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

> ถอดรหัสเมืองน่าอยู่
คุณเบญจมาส โชติทอง

> การเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คุณศานติ์กร ภักดีเศรษฐกุล

>> วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

> คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี  
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

> นายศรีสุข แสนยอดคำ    
นายกเทศมนตรีตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

>> ดำเนินรายการโดย คุณนิศากร โฆษิตรัตน์    กรรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย