รายละเอียด

สรุปการสัมมนาวิชาการ

Press Release

บทความ  เปิดมุมมอง..ปฏิรูปเมือง (ไทย) มองไกลสู่อาเซียน

 

08:00-09:00 น.

(คลิกดูภาพบรรยากาศในงาน)

ลงทะเบียน

09:00-10:00 น.

(คลิกดูภาพบรรยากาศในงาน)

พิธีเปิดการสัมมนาและมอบรางวัล
>> กล่าวต้อนรับ
โดย  ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

>> กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “Thailand Green Label Award”
และ “รางวัลวิจัยดีเด่นกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน”
โดย  ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต, สมาชิกสภานิติบัญญัติ และประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

10:15-12:00 น.

(คลิกดูภาพบรรยากาศในงาน)

เสนอ “ปฏิรูปเมืองบนเส้นทางการปฏิรูปประเทศ”


>> ชมวิดีทัศน์ “สถานการณ์เมืองของไทย”


>> เสนองานวิจัยโดย คณะนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

> เมืองเปลี่ยน ร่วมเปลี่ยนเมือง
ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

> ถอดรหัสเมืองน่าอยู่
คุณเบญจมาส โชติทอง

> การเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คุณศานติ์กร ภักดีเศรษฐกุล

>> วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

> คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี  
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

> นายศรีสุข แสนยอดคำ    
นายกเทศมนตรีตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

>> ดำเนินรายการโดย คุณนิศากร โฆษิตรัตน์    กรรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

13:00-15:00 น.

(คลิกดูภาพบรรยากาศในงาน)

 

 

 

 

 

 

15:00-15:30 น.

เปิดมุมมองใหม่ “ปฏิรูปเมือง (ของไทย) มองไกลสู่อาเซียน”

> The Future Cities We Want
HE. Mr. Mikael Hemniti Winther Danish Ambassador to Thailand

> “เมือง” ในฝัน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

> เมืองตั้งรับ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติไร้พรมแดน
ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

> เสียงสื่อ เปลี่ยนเมือง
คุณพัชระ สารพิมพา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักข่าวสปริงนิวส์

>> ดำเนินรายการโดย คุณชัยรัตน์ ถมยา พิธีกรและผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ปาฐกถาพิเศษ “ปฏิรูปเมือง ปฏิรูปประเทศ”
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี

ปิดการสัมมนา