HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับการรับรอง

ความเป็นมา | คืออะไร | วัตถุประสงค์ | ประโยชน์

 

การขอรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารของผู้ประกอบการธุรกิจอาคารจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบธุรกิจและสังคม

ประการแรก การรับรองนี้สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้ประกอบการอาคารที่มีความตระหนักและใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ผู้ประกอบการอาคารสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการอาคารได้

ประการที่สอง อาคารที่ได้รับการรับรองจะเป็นแนวทางใหม่ในการเลือกใช้บริการของผู้ใช้อาคาร ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลของการเข้าร่วมโครงการนี้ ดังจะเห็นได้จากปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงอันเป็นผลมาจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ประกอบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารลดลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้อาคารของผู้ใช้ที่ใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน