HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับการรับรอง

ความเป็นมา | คืออะไร | วัตถุประสงค์ | ประโยชน์

 

ความเป็นมา

จากปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจและให้ความตระหนักถึงภัยพิบัติของโลกร้อนและวิธีการลดโลกร้อน ซึ่งการลดความรุนแรงของปัญหาโลกร้อนที่สามารถทำได้ คือ การร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคผู้ประกอบการในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม และผู้ใช้บริการหรือบุคคลทั่วไปในฐานะผู้บริโภค จากการศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานของการประกอบการในทุกภาคธุรกิจในประเทศต่างๆ พบว่าการใช้พลังงานในการประกอบการธุรกิจภาคอาคารนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการใช้พลังงานในการประกอบการธุรกิจภาคอาคารจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจภาคอาคารส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้จากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการประหยัดพลังงานจากการประกอบการธุรกิจภาคอาคารสามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณที่ต่ำกว่าและง่ายกว่า โดยมีผลตอบแทนที่สูงและรวดเร็วกว่าการประหยัดพลังงานจากการประกอบการธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆ

ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผู้ใช้อาคารมีความตระหนักต่อความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน และช่วยในการกำหนดมาตรการหรือนโยบายในการร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบการธุรกิจภาคอาคาร องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ “อาคารลดคาร์บอน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารเพื่อแสดงว่า การใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอาคารมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือปล่อยในปริมาณต่ำ นอกจากนี้การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารยังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารมีการกำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอาคารมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศอีกด้วย อย่างไรก็ตามการนำระบบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารมาใช้ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการออกแบบระบบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผู้ใช้อาคารสามารถใช้ข้อมูลนั้นๆ ร่วมในการกำหนดและดำเนินมาตรการในการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างแท้จริง