HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับการรับรอง

ความเป็นมา | คืออะไร | วัตถุประสงค | ประโยชน

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคาร มีช่องทางในการสื่อสารถึงผู้ใช้อาคารและบุคคลทั่วไป ให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอาคาร ให้มีความตื่นตัวและปรับตัวในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอาคารและผู้ใช้อาคารให้มีความใส่ใจในเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการ่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก