HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

ขั้นตอน | ค่าธรรมเนียม | อายุและเอกสารอนุมัติ

 

ค่าธรรมเนียมเพื่อขอการรับรองอาคารลดคาร์บอน

ประเภทอาคาร ราคา (บาท)
ประเภทที่ 1: อาคารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตรม. 30,000
ประเภทที่ 2: อาคารที่มีพื้นที่ระหว่าง 2,001 ตรม. ถึง 10,000 ตรม. 40,000
ประเภทที่ 3: อาคารที่มีพื้นที่ระหว่าง 10,001 ตรม. ถึง 50,000 ตรม. 50,000
ประเภทที่ 4: อาคารที่มีพื้นที่ระหว่าง 50,001 ตรม. ถึง 100,000 ตรม. 80,000
ประเภทที่ 5: อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 100,001 ตรม. 150,000