HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

ขั้นตอน | ค่าธรรมเนียม | อายุและเอกสารอนุมัติ

 

ขั้นตอนการขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

1. ใบสมัคร ( / )
  • แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (เกณฑ์ข้อที่ 1)( / )

  • แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล (เกณฑ์ข้อที่ 3)( / )