HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

ขั้นตอน | ค่าธรรมเนียม | อายุและเอกสารอนุมัติ

 

อายุของใบรับรองอาคารลดคาร์บอน

การรับรองอาคารลดคาร์บอนมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้การรับรองฯ และจะมีการตรวจติดตามข้อมูลทุกปีเพื่อตรวจสอบและติดตามค่าการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสียภายในอาคาร เพื่อดูแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร

อาคารที่ผ่านการรับรองอาคารลดคาร์บอนแล้วจะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

  • จดหมายผ่านการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
  • ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (ทั้งภาคไทยและอังกฤษ)
  • โลโก้สำหรับติดหน้าอาคาร