HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

ขอบเขตการประเมินและเกณฑ์การพิจารณา

ขอบเขตการประเมิน | เกณฑ์การพิจารณาหรือข้อกำหนดกลาง | ประเภทอาคาร

 

เกณฑ์การพิจารณา

 

เกณฑ์การรับรองข้อที่ 1

กรณีอาคารเก่า (สร้างก่อนวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538) ต้องเป็นอาคารที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปีฐานกับปีปัจจุบัน (12 เดือนล่าสุด ตามปีปฏิทิน) โดยกำหนดค่าปีฐานให้คิดย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน) พิจารณาจากกิจกรรมที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ

เกณฑ์การรับรองข้อที่ 2

กรณีอาคารใหม่ (สร้างหลังวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538) คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเทียบกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของอาคารประเภทเดียวกัน โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 หรือ

เกณฑ์การรับรองข้อที่ 3

กรณีที่เป็นอาคารเก่าและมีการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ตามรายละเอียดทางด้านเทคนิค วิชาการ หรือเรื่องอื่นใดที่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม

เกณฑ์การต่ออายุการรับรองฯ

อาคารจะผ่านเกณฑ์การต่ออายุการรับรองฯ ได้ ต้องเป็นอาคารที่มีค่าดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) ปัจจุบันลดลงเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรับรองฯ ครั้งก่อนหน้านี้ โดยการต่ออายุการรับรองฯ จะพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองข้อที่ 1