HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

พิธิมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 1/2555

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555

 

 

 

จากปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เราทุกคนล้วนมีบทบาทในฐานะผู้ก่อปัญหาผ่านการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาสามารถกระทำได้โดยหันมาใช้สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศในปริมาณต่ำ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ได้ผนึกกำลังกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการจัดทำโครงการการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาคารในประเทศมีช่องทางการสื่อสารถึงผู้ใช้อาคารและบุคคลทั่วไปในการมีส่วนร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้อาคารในการร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยผ่านการเลือกใช้อาคารที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเอง โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล และการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและอาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้บริการจากภาครัฐในอนาคตอีกด้วย ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการอาคารหลายแห่ง ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และในเดือนสิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และในวันนี้ (30 มกราคม 2555) เป็นพิธีรับมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 7 อาคาร จาก 5 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ได้แก่

1. อาคารสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

อาคารสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นอาคารที่สามารถเข้าร่วมการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 1

จุดเด่นที่ทำให้อาคารได้รับการรับรอง: การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคารให้เหมาะสมและคุ้มค่า ร่วมกับ การเลือกใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 การนำน้ำเสียในระบบกลับมาใช้ใหม่

จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานและส่งผลไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเกณฑ์ของโครงการกำหนด คือ อาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป

   

2. อาคารห้องปฏิบัติการ
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารห้องปฏิบัติการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารที่สามารถเข้าร่วมโครงการการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 1

จุดเด่นที่ทำให้อาคารได้รับการรับรอง: การปรับปรุงระบบปรับอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการใช้งานตามจริง

จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานและส่งผลไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเกณฑ์ของโครงการกำหนด คือ อาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป

   

3. อาคารซันบีม พัทยา สปาแอนด์ เว็ลเนสโฮเต็ล
บริษัท ซันบีม โฮเต็ล จำกัด

อาคารซันบีม พัทยา สปาแอนด์ เว็ลเนสโฮเต็ล บริษัท ซันบีม โฮเต็ล จำกัด เป็นอาคารที่สามารถเข้าร่วมการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 1

จุดเด่นที่ทำให้อาคารได้รับการรับรอง: การปรับปรุงระบบปรับอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม

จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานและส่งผลไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเกณฑ์ของโครงการกำหนด คือ อาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป

   

4. อาคาร A อาคาร B อาคาร C
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก จำกัด

อาคาร A อาคาร B อาคาร C บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก จำกัด เป็นอาคารที่สามารถเข้าร่วมการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 3

จุดเด่นที่ทำให้อาคารได้รับการรับรอง: เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

   

5. อาคารสำนักงานกลาง กฟผ. ท.102
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อาคารสำนักงานกลาง กฟผ. ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นอาคารที่สามารถเข้าร่วมการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 3

จุดเด่นที่ทำให้อาคารได้รับการรับรอง: การเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้พลังงานให้คุ้มค่า ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนผ่านระบบโซลาร์เซลล์บนผนังอาคาร

จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก