HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

พิธิมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

 

 

จากปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เราทุกคนล้วนมีบทบาทในฐานะผู้ก่อปัญหาผ่านการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาสามารถกระทำได้โดยหันมาใช้สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศในปริมาณต่ำ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้ผนึกกำลังกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการจัดทำ โครงการการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาคารในประเทศมีช่องทางการสื่อสารถึงผู้ใช้อาคารและบุคคลทั่วไปในการมีส่วนร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้อาคารในการร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยผ่านการเลือกใช้อาคารที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเอง โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล และการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและอาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้บริการจากภาครัฐในอนาคตอีกด้วย ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการอาคารหลายแห่ง ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และในวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2555) เป็นพิธีรับมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 3 – 2/2555 ซึ่งประกอบด้วย 2 อาคาร จาก 2 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ได้แก่

อาคารสำนักงานใหญ่พหลโยธิน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

เป็นอาคารที่สามารถเข้าร่วมการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 1 จุดเด่นที่ทำให้อาคารได้รับการรับรอง: การลดขนาดพื้นที่ปรับอากาศภายในอาคารให้เหมาะสม ร่วมกับ การปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในอาคาร จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานและส่งผลไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเกณฑ์ของโครงการกำหนด คือ อาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป

   

อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นอาคารที่สามารถเข้าร่วมการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารโดยใช้เกณฑ์ข้อที่ 1

จุดเด่นที่ทำให้อาคารได้รับการรับรอง: การปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในอาคารร่วมกับ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ทางอาคารสามารถประหยัดพลังงานและส่งผลไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเกณฑ์ของโครงการกำหนด คือ อาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป