HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 4-1/2556

ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2556

 

อาคาร Main Building และ อาคาร Operation Building

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ