HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

พิธิมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

 

พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร 2558

 1. กลุ่มอาคารบางจาก สำนักงานสุขุมวิท
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 2. อาคาร A อาคาร B  และ อาคาร C
  บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 3. อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 4. อาคาร ท.100
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

 

 
กลุ่มอาคารบางจาก สำนักงานสุขุมวิท
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
อาคาร A อาคาร B  และ อาคาร C
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาคาร ท.100
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย