HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

พิธิมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ มิถุนายน 2559

 
  1. อาคาร Main Building
    บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2. อาคาร Operation Building
    บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)