HOME
 
เกี่ยวกับการรับรอง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอนการขอ
อาคารที่ได้รับการรับรอง
ข่าว / กิจกรรม
 
ติดต่อเรา

 

จำนวนเข้าชม : 6537
(สถิติจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2555)

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

งานสัมมนาบริหารจัดการอาคารอย่างไรให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตอล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

 
  1. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร
    โดย รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส

  2. การออกแบบอาคารและภูมิสถาปัตย์ให้สอดรับกับภาวะโลกร้อน
    โดย รศ.ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

  3. การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
    โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย