จำนวนการเข้าชม: 20458 ครั้ง
(นับจากเดือนเมษายน-2553 - กันยายน 2555)

ขอเชิญสัมมนา
“การบริหารจัดการโรงงานและอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2555”

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ดาวน์โหลด

1. รายละเอียด

2. กำหนดการ

3. แบบตอบรับ

Copyright TEI All rights reserved.