จำนวนการเข้าชม: 20458 ครั้ง
(นับจากเดือนเมษายน-2553 - กันยายน 2555)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา
“การบริหารจัดการโรงงานและอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3/2555”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ. ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

เนื่องด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดสัมมนา “เปิดโลกกว้าง ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผู้แทนชุมขน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00น. – 16.15 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากท่านมีความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนากรุณาตอบกลับเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 02 504 4826-8 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 512

ดาวน์โหลด

1. จดหมายเชิญ

2. กำหนดการ

3. แบบตอบรับ

4. แผนที่สถานที่สัมมนา

โดยส่งแบบตอบรับกลับมายัง คุณพรนภา ยะปาน ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2555

Copyright TEI All rights reserved.