จำนวนการเข้าชม: 20458 ครั้ง
(นับจากเดือนเมษายน-2553 - กันยายน 2555)

ข่าว / กิจกรรม

 

“หยุดโลกร้อน…ด้วยสินค้าลดคาร์บอน” และ “ร่วมเชิดชูอาคารไทย...ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”
25 สิงหาคม 2553

จากปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลก เริ่มให้ความสนใจและหาแนวทางร่วมกันเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเทศไทยได้มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้มีโครงการสำคัญต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ “โครงการจัดทำการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน” ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ภาคอุตสาหกรรม ใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี และมีสินค้าที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน แล้ว 90 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 บริษัท ทำให้ ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าที่ใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น โดยผ่านช่องทางการใช้สินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์ “ฉลากลดคาร์บอน” และจากที่โครงการฯ ดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักสำหรับผู้บริโภคแล้วนั้น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจึงได้เริ่มสานความตั้งใจ ในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกครั้งกับ”โครงการการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร” โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารมีการกำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และดูแลบำรุงรักษาอาคารมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศอีกด้วย โดยอาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้ใบรับรอง และโลโก้สำหรับติดอาคาร ซึ่งใบรับรองดังกล่าวนี้จะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้อาคารและบุคคลทั่วไปทราบว่า อาคารดังกล่าวมีการดำเนินงาน หรือมาตรการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ หรือมีการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอาคารนั้นๆ ให้เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ (Climate Friendly)  และสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้

ณ ปัจจุบัน สินค้าที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วถึง 4 ล้านตัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดีของผู้ประกอบการในการร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นการแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่า ประเทศไทยได้มีการสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ทั้งนี้

ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โทร 0-2141-9828 (คุณภคมน) หรือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โทร 0-2503-3333 ต่อ 516 (คุณพรนภา)

Copyright TEI All rights reserved.