จำนวนการเข้าชม: 20458 ครั้ง
(นับจากเดือนเมษายน-2553 - กันยายน 2555)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน / ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงานสัมมนา

"เปิดโลกกว้าง ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสีเขียว"

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 16.15 น.
ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เนื่องด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดสัมมนา “เปิดโลกกว้าง ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

ดาวน์โหลด

  1. จดหมายเชิญ
  2. (ร่าง) กำหนดการ
  3. แบบตอบรับ
  4. แผนที่สถานที่สัมมนา

หากท่านมีความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนากรุณาตอบกลับเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่
โทรสาร 02 504 4826-8 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 512 
ภายในวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2555

Copyright TEI All rights reserved.