ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธาน

ประธานกรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 
ศ. ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล รองประธาน
ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

กรรมการ

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

 

คุณมีชัย วีระไวทยะ

กรรมการ

นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

 

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์

กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ
ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เจ.เอ. ทรีดี จำกัด
 
คุณโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
 
ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมการบริหารงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม อยู่ภายใต้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล มี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานกองทุนฯ และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากท้องถิ่นทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย และตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

ประธาน

ประธานกรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ศ. ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล

รองประธาน

ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

พล.ต.อ. ไกรสุข สินศุข

กรรมการ

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

คุณขรรค์ชัย บุนปาน

กรรมการ

ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

 

ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์

กรรมการ

ประธานกรรมการ บริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด

 

คุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ

กรรมการ

นายกสมาคมหยาดฝน

 

ดร. พิสิฐ เจริญวงศ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา)

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร

กรรมการ

ที่ปรึกษาระดับ 11 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

คุณมานิตย์ ศิริวรรณ

กรรมการ

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

คุณรตยา จันทรเทียร

กรรมการ

ประธาน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มคนรักเมืองเพชร

 

ดร. วทัญญู ณ ถลาง

กรรมการ

นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม

 

คุณวสันต์ เตชะวงศ์ธรรม

กรรมการ

หัวหน้าข่าวสิ่งแวดล้อม บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์

กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

คุณสันทัด สมชีวิตา

กรรมการ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

ศ. สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (โครงการสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา)

ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการ

ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เจ.เอ. ทรีดี จำกัด

คุณสุรัฐ ศิลปอนันต์

กรรมการ

อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ผศ. ดร. อัจฉรา ภาณุรัตน์

กรรมการ

อธิการบดี สถาบันราชภัฏสุรินทร์

 

นอ. อาวุธ เงินชูกลิ่น

กรรมการ

อธิบดีกรมศิลปากร

 

ดร. อุทิศ ขาวเธียร

กรรมการ

ทึ่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Mr. Richard Engelhardt

กรรมการ

Regional Advisor for Culture in Asia and the pacific UNESCO

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

 

กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
ที่อยู่ 16/151 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2503-3333 ต่อ 501
โทรสาร : 0-2504-4826-8
E-mail : cef@tei.or.th

สมทบกองทุนฯ ได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ธนาคารกรุงไทย สาขาสาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 147-1-14032-6 และกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคารมายังกองทุนฯ เพื่อที่เราจะได้จัดส่งใบเสร็จถึงท่านโดยเร็ว

หมายเหตุ กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 322 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนฯ สามารถนำยอดเงินไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฏหมายกำหนดได้