ข้อมูลเพื่อนกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
Friends of Thailand Cultural Environment Fund

ชื่อ - นามสกุล Name - Lastname
อาชีพ Occupation
ตำแหน่ง Position
ที่ทำงาน/สถานศึกษา Oganization/Company
ที่อยู่ Address
จังหวัด City
รหัสไปรษณีย ์Postcode
ประเทศ Country
โทรศัพท์ Telephone โทรสาร Facimile

E-Mail

 


กรุณาให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
Please provide the information that will be useful for CEF activities

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนฯ (เลือกได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your interest in participating CEF activities (more than 1 choice)
การสัมมนา/การบรรยายพิเศษ Seminar/Lecture
นิทรรศการ Exhibition
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Cultural Tour
เครือข่ายดำเนินกิจกรรม Networking
สื่อสิ่งพิมพ์ท