เพื่อน คือ ความผูกพัน... คือ ความรักเอื้ออาทรกัน... คือ ความปรารถนาดีที่มีให้กัน
มิตรภาพระหว่างเพื่อน เป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน


กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า "เพื่อน" เราจึงขอเชิญชวนท่านมาร่วมเป็น "เพื่อนกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม"
เพื่อนกองทุนฯ เป็นพลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของประเทศไทย
เพื่อนกองทุนฯ ได้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด......

ได้รับจดหมายน้อยกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม จัดพิมพ์ทุก 2 เดือน ...รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวง สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ใคร ทำอะไร ที่ไหน..ไม่ตกยุคแน่นอน
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองทุนฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อาทิ การเสวนา/สัมมนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ
เสนอบทความหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อตีพิมพ์ในจดหมายน้อยกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
กรณีกลุ่ม/องค์กร เป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมต่อไป
ท่านสามารถเข้าร่วมเป็น "เพื่อนกองทุนฯ" ได้ เพียงกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบแนบ ส่ง จม. หรือโทรสาร มาที่กองทุนฯ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แนะนำโครงการที่น่าสนใจ แนะนำบุคคลที่น่าสนใจ หรืออะไรก็ตามที่ท่านอยากบอกเรา เขียนมาที่กองบรรณาธิการ "จดหมายน้อย" ทุกถ้อยคำของท่าน เรายินดีรับฟังด้วยความเต็มใจและขอบคุณ


ข้อมูลเพื่อนกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
Friends of Thailand Cultural Environment Fund

ชื่อ - นามสกุล Name - Lastname
อาชีพ Occupation
ตำแหน่ง Position
ที่ทำงาน/สถานศึกษา Oganization/Company
ที่อยู่ Address
จังหวัด City
รหัสไปรษณีย ์Postcode
ประเทศ Country
โทรศัพท์ Telephone โทรสาร Facimile

E-Mail

 


กรุณาให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
Please provide the information that will be useful for CEF activities

ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนฯ (เลือกได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
Your interest in participating CEF activities (more than 1 choice)
การสัมมนา/การบรรยายพิเศษ Seminar/Lecture
นิทรรศการ Exhibition
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Cultural Tour
เครือข่ายดำเนินกิจกรรม Networking
สื่อสิ่งพิมพ์ทางสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม Publication
อื่นๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)

ข้อเสนอแนะต่อกองทุนฯ เพื่อดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
Your opinion on Thailand Cultural Environment Fund
กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
ที่อยู่ 16/151 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2503-3333 ต่อ 501
โทรสาร : 0-2504-4826-8
E-mail : cef@tei.or.th

สมทบกองทุนฯ ได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 147-1-14032-6 และกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคารมายังกองทุนฯ เพื่อที่เราจะได้จัดส่งใบเสร็จถึงท่านโดยเร็ว

หมายเหตุ กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 322 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนฯ สามารถนำยอดเงินไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฏหมายกำหนดได้