........................................
ข่าวประชาสัมพันธ์
........................................

กิจกรรมรณรงค์ "รวมใจคุณพ่อคุณแม่ต้านภัยเสียง"

กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ภายใต้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ จะจัดกิจกรรมรณรงค์ "รวมใจคุณพ่อคุณแม่ต้านภัยเสียง" ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2548 เวลา 07:00 -10:00 น. ณ สวนลุมพินี บริเวณใกล้ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก

ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ทางกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ต้านภัยเสียง โดยเล็งเห็นว่าปัญหาเสียงดังนี้เป็นทั้งปัญหาทางวัฒนธรรมและปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจถึงภัยจากมลพิษทางเสียง ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความเคยชินและค่านิยมที่ผิดในการรับฟังเสียงดัง ทั้งจากการรับฟังเสียงดังโดยตั้งใจและส่วนตัวจากเครื่องเสียงและโทรทัศน์ และการรับฟังเสียงดังโดยมิได้รู้สึกตัวและหรือถูกรบกวนจากการจราจรที่คับคั่ง จากการแต่งท่อไอเสีย จากการโฆษณาสินค้าในที่สาธารณะและห้างร้านที่ดังเกินควร จากงานวัด จากการแต่งเครื่องเสียงรถยนต์ จากการไม่ควบคุมระดับเสียงของข้างบ้าน จากการก่อสร้าง จากโทรศัพท์มือถือ จนถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ที่มีระดับความดังของเสียงสูงถึง 110 เดซิเบลเอ หรือแม้แต่เสียงในโรงภาพยนต์ที่ดังไม่แพ้กัน เสียงในระดับนี้ดังกว่าระดับเสียงดังสูงสุด 70 เดซิเบลเอ ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ถึงหลายสิบเท่า และเสียงดังในระดับนี้อาจก่อให้เกิดอาการหูหนวกเฉียบพลัน และอาจถึงขั้นแก้วหูฉีกขาดได้เลย โดยเฉพาะเด็กทารกและเด็กเล็กที่ยังมีระบบการได้ยินที่เปราะบาง เพียงเสียงที่เปิดดังสุดของโทรศัพท์มือถือก็สร้างความเจ็บปวดแก่แก้วหูของเด็กทารกแล้ว

ผลกระทบของเสียงดังต่อการสูญเสียการได้ยินนั้น กรมควบคุมมลพิษ อ้างอิงตาม มาตรฐานของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. EPA ที่กำหนดว่า ประชาชนทั่วไปไม่ควรมีการสูญเสียการได้ยินก่อนอายุ 40 ปี หากแต่ในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยกลับพบว่ามีประชาชนมากมายที่สูญเสียการได้ยินก่อนอายุ 40 ปี ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547

นอกจากสุขภาพหูที่เป็นเหยื่อรายแรกของมลพิษทางเสียงแล้ว เสียงดังยังส่งผลกระทบแก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้อีกด้วย ผลจากการวิจัยทั้งหลายทั้งจากในและต่างประเทศระบุว่าเสียงดังรบกวนการพักผ่อน รบกวนสมาธิการเข้าใจเรื่องราว รบกวนการพัฒนาทางภาษาและสติปัญญาของเด็ก รบกวนการทำงาน ลดประสิทธิผลของงาน และกระตุ้นให้เกิดทั้งความก้าวร้าวและความเครียด ส่งผลเสียต่อทุกคนและในทุกวัย โดยส่งผลเสียรุนแรงที่สุดต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษเสียงนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ภายใต้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย จึงขอความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานและองค์กรเอกชนอื่นๆ เช่น คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และศูนย์โสตประสาทการได้ยินกรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช จัดกิจกรรม "รณรงค์ลดมลพิษทางเสียง: รวมใจคุณพ่อคุณต้านภัยเสียง" ขึ้นในปี 2548 นี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยจากมลพิษทางเสียงและการป้องกันตนเองและปกป้องบุตรหลานจากมลพิษทางเสียง และสร้างจิตสำนึกต้านภัยเสียงและส่งเสริมวัฒนธรรมรักความสงบ ในช่วงเช้า7:00 - 10:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน ศกนี้ ที่สวนลุมพินี บริเวณใกล้ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพื่อให้ตอบรับกับวันต้านภัยเสียงสากล หรือ International Noise Awareness Day ครั้งที่ 10 โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง การแจกคู่มือต้านภัยเสียงฉบับครอบครัวและสื่อรณรงค์อื่นๆ โดย "คนหน้าขาว" และการแสดงการตรวจวัดระดับเสียงและการประชาสัมพันธ์งานควบคุมและจัดการมลพิษทางเสียงของกรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่มีบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจคุณพ่อคุณแม่ต้านภัยเสียง" ที่สวนลุมพินี บริเวณใกล้ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เวลา 07:00 - 10:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน นี้ หากท่านใดสนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2503-3333 ต่อ 504