.........................................
ข่าวประชาสัมพันธ์
.........................................

ค่าย เยาวชนไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง

กำหนดการจัดงาน
“ค่าย เยาวชนไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง”

วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2548
ณ กรีนวิลล์ รีสอร์ท จ.สระบุรี

เวลา

วันที่

07.00-09.00 09.00-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30
วันศุกร์ที่
11 พฤศจิกายน
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เวลา 07.00 - ลงทะเบียน - พิธีเปิดค่าย
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชาวค่าย
อาหาร
กลางวัน

เวลา

วันที่

12.30-15.00 15.00-15.30 15.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.00 19.00-21.00
วันศุกร์ที่
11 พฤศจิกายน
บรรยายเชิงปฏิบัติการ (เสวนาและอภิปราย)
1.เรื่อง หูและการได้ยิน
2.เรื่อง เสียงและมลพิษ
3.เรื่อง ระดับเสียง
4.เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพ
5.เรื่อง การป้องกันภัยจากเสียง
6.เรื่อง ความเงียบสงบ
พัก
รับประทาน
อาหารว่างและกิจกรรม
วอร์คแรลลี่
ต้านภัยเสียง
อาหารเย็น(บุฟเฟ่)
และ
กิจกรรม
อะคุสติก,
การฝึกสมาธิ กิจกรรมรับน้องและ พิธีบายศรีสู่ขวัญ

 

เวลา

วันที่

06.00-07.00 07.00-08.00 08.00 - 9.00 9.00-11.30 11.30-12.30
วันเสาร์ที่
12 พฤศจิกายน
Chi Ball หรือ
กายบริหารยามเช้า
อาหารเช้า วาดภาพกับบรรยากาศในธรรมชาติหัวข้อ “เสียงที่มองเห็น...."พร้อมคำอธิบายใต้ภาพ บรรยายเชิงปฏิบัติการ
ปรับความคิดพิชิตงาน
7.เรื่อง ปรับความคิดเพื่อ
เข้าใจตนและเข้าใจคน
8.เรื่อง ความสำเร็จใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
9.เรื่อง กระบวนการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
อาหาร
กลางวัน

เวลา

วันที่

12.30-14.00 14.00-14.30 14.30-17.00 17.00-18.30 18.00-21.00
วันเสาร์ที่
12 พฤศจิกายน
บรรยายเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
ภาวะผู้นำ
10.เรื่อง ที่มาและคุณสมบัติของผู้นำ
11.เรื่อง การสื่อความหมายและการนำเสนองาน
12.เรื่อง การวางแผนงาน
13.เรื่อง การทำงานเป็นทีม


พัก
รับประทาน
อาหารว่าง
และ
กิจกรรม สันทนาการ
14. บรรยายเรื่อง การสร้างโครงงาน
15. กิจกรรมออกแบบโครงงานในโรงเรียน
16. การนำเสนอผลงาน
อาหารเย็น งานรอบกองไฟ

 

เวลา

วันที่

07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-11.30 11.30-12.00 12.00-13.00
วันอาทิตย์ที่
13 พฤศจิกายน
โยคะอาหารเช้า - แนะนำโครงการรณรงค์เรื่องเสียงในโรงเรียน
- เสนอ (ร่าง)โครงการเครือข่ายต้านภัยเสียง
- การประเมินความพึงพอใจ
พิธีมอบเกียรติบัตร
พิธีปิดค่าย และร่วมถ่ายภาพหมู่
อาหาร
กลางวัน

เวลา

วันที่

13.00-15.00 15.00
วันอาทิตย์ที่
13 พฤศจิกายน
ทัศนศึกษา
- ทุ่งทานตะวัน
- นารายณ์ราชนิเวศ
- สวนผลไม้
เป็นต้น
เดินทางกลับ

หมายเหตุ หลัง 21.00 น.มีอาหารมื้อดึกเตรียมไว้ทุกวัน

กลับหน้ารวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง