รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง ฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2548

สนับสนุนการจัดโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมจัดโดย
กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ ศูนย์โสตประสาทการได้ยินกรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช องค์กรเพื่อการได้ยินนานาชาติประเทศไทย Tinnitus Awareness Society of Thailand การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
การสำรวจตรวจวัดระดับเสียงภายในศูนย์การค้าแบบครบวงจรและความสามารถการได้ยินของพนักงานและผู้เข้าใช้บริการศูนย์การค้าแบบครบวงจร -อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ
สรุปเสวนาโต๊ะกลม กลุ่มศูนย์การค้าแบบครบวงจร โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
จัดโดย กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

การสำรวจตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการประเภทดิสโก้เธคและความสามารถการได้ยินของพนักงานและผู้เข้าใช้บริการสถานประกอบการประเภทดิสโก้เธค -อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ
สรุปเสวนาโต๊ะกลม กลุ่มสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธค โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
จัดโดย กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

การสำรวจตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและความสามารถการได้ยินของคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ
สรุปเสวนาโต๊ะกลม กลุ่มผู้บริหารและครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง
จัดโดย กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

การประชุมหารือแบบพหุภาคีถึงแนวทางร่วมในการจัดการมลพิษทางเสียงในที่สาธารณะต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
-อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างเสริมจิตสำนึกต้านภัยเสียงในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

กิจกรรมรณรงค์ 2 - 5 ธันวาคม 2548 - อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ
เทศกาลเสียงจากใจ ห่วงใยเธอ กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์ต้านภัยเสียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ภายใต้ชื่อ “เทศกาลเสียงจากใจ ห่วงใยเธอ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ชั้น 3 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เลขามูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ท.พ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงรอง(สำนัก2) และผู้มีเกียรติจากหน่ายงานต่างๆ ให้เกียรติมาร่วมงาน ดูภาพประกอบ

กลับหน้าหลัก

รถเสียงดัง…ตรวจจับ…ปรับแน่!!!! ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2549 โปรดตรวจสอบรถของท่านให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน ในโครงการสำรวจระดับเสียงและส่งเสริมการใช้ท่อไอเสียมาตรฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควมคุมมลพิษ


กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม       ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)        
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท    ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120        
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 504 โทรสาร 0-2504-4826-8 อีเมล: TAIThailand@tei.or.th เว็บไซต์: www.tei.or.th/cef/nonoise