กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้และความรักในวัฒนธรรม โดยการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความคิด ผ่านทางการจัดสัมมนา รายการวิทยุ โทรทัศน์ และวิดีโด เป็นต้น

กิจกรรมในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม อาทิ การริเริ่มโครงการนำร่องทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีท้องถิ่น

กิจกรรมงานวิจัย
เพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอแนวทางแก้ไขประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และการสร้างความรู้ความเข้าใจในอาคารและสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสุนทรียศาสตร์

กิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับกองทุนฯ
เพื่อนำรายได้ที่เกิดขึ้นมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม เช่น การจัดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น