2) โครงการการกำหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมรดกโลกทางวัฒนธรรม


วัตถุประสงค์ของโครงการคือ กำหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเอง และเสนอแนะองค์กรที่จะนำมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ โครงการนี้ได้เลือกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 2544) และวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพื้นที่ศึกษา

ระยะเวลาในการดำเนินงาน มีนาคม 2543 - ธันวาคม 2543
เจ้าของโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม