สายัณห์สนทนา เรื่อง "นำร่องท่องเที่ยวไทย ปี ๒๐๐๐"ที่มา
การท่องเที่ยวเป็นภาคที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเกือบ 2 ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 คนไทยก็ยิ่งมองการท่องเที่ยวเป็นหนทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการนำเข้าเงินจากต่างประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การท่องเที่ยว ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยทางวัฒนธรรมนั้น ไม่เพียงแต่วัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ เช่น อาคาร สถานที่ โบราณสถาน หรือวัดวาอาราม แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในขณะที่การท่อง เที่ยวขยายตัวมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากขึ้น ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมมากขึ้นหากขาดการวางแผนและ การจัดการที่เหมาะสมกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ องค์กรยูนิเซฟ ได้จัดให้มีการสนทนาพร้อมอาหารค่ำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อันจะนำไปสู่การค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมในการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ โดยเฉพาะการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และเป็นการเปิดประเด็น เรื่องสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
2. เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม


เปิดงานโดย :

  คุณปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร

เปิดเวทีการสนทนาโดย :

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธานกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

ร่วมสนทนาโดย :

1. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2541
2. คุณภราเดช พยัฆวิเชียร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

ดำเนินรายการโดย :

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม


 

กำหนดการ สายัณห์สนทนา "นำร่องท่องเที่ยวไทยปี ๒๐๐๐"
วันที่ 7 มีนาคม 2543 เวลา 18.00-21.00 น.
ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2 โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

18.00 น. - 18.15 น. เปิดงานโดย คุณปวีณา หงสกุล
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18.15 น. - 19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำ
19.00 น. - 19.15 น. เปิดเวทีการสนทนาโดย ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน
    ประธานกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
19.30 น. - 21.00 น. ร่วมสนทนาโดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2541
    คุณภราเดช พยัฆวิเชียร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย