1) โครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

โครงการนี้เป็นส่วนขยายของโครงการ "การกำหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมรดกโลกทางวัฒนธรรม" ซึ่งมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นพื้นที่หนึ่งในกรณีศึกษา เนื่องจากแผนแม่บทเดิมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นผังเมืองรวม ซึ่งเป็นเพียงการวางแผนในระดับนโยบายที่ไม่มีเครื่องมือที่จะนำแผนไปสู่การปฏิบัติและขาดการประเมินผล ดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวางแผนสำหรับอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการพัฒนารวมทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทำให้กระบวนการวางแผนพัฒนาอุทยานฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการดำเนินงาน มีนาคม 2544 - มิถุนายน 2544
เจ้าของโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม