ติดต่อเรา   >>  สมัครงาน
   

 


สมัครงาน

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ท่านผู้สนในสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB) หรือ teijobhr@gmail.com

หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัวและสำเนาวุฒิการศึกษา มายัง

แผนกบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5033333  ต่อ 410,  408 โทรสาร   02 504 4826-8

 
 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

 

 

รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   ด้านวิชาการ  

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. กำหนดทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันฯ
 2. พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก
 3. วางแผนการจัดหาแหล่งทุน และระดมทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่สถาบันฯ กำหนด
 4. วางแผนงานโครงการ ควบคุม กำกับ และรายงานการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และมีคุณภาพ
 5. เป็นตัวแทนของสถาบันฯในการสร้างความสัมพันธ์ และประสานงานกับองค์กรอื่น ทั้งในประเทศและนานาชาติ
 6. ร่วมบริหารจัดการองค์กร ดำเนินงานด้านภาพลักษณ์องค์กร และสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ร่วมนำและร่วมทำกิจกรรมพัฒนาองค์กรของสถาบันฯ
 8. ทำงานเป็นทีมกับผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรและโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 3. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับ
 4. มีศักยภาพ ความสามารถและประสบการณ์ในการหาแหล่งทุน และระดมทุน
 5. มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการตัดสินใจ
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานกับบุคคลและองค์กรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

 

 

ผู้จัดการ บริษัท ผลิใบมีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ผลิตสื่อ
 2. ผลิตงานโฆษณา
 3. จัดหาโรงแรม สถานที่ในการฝึกอบรม
 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านการบริหารงาน
 5. มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส / ผู้จัดการโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
โครงการ การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชน ภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ศึกษา วิจัยงานด้านพัฒนาผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
 2. เสนอโครงการใหม่เพื่อขอรับทุน
 3. ประสานงาน และติดตามโครงการ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

เจ้าหน้าที่แผนงาน
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
โครงการ การพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่โครงการ SLBT

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ศึกษา รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
 2. จัดทำรายงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
 3. ประสานงานระหว่างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาชุมชน / สังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 5. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทน และสามารถทำงานนอกเวลาได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
โครงการ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการ
 2. จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยโครงการ
 3. พัฒนาข้อเสนอโครงการ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 26 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป (สำหรับปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาโท 2 ปีขึ้นไป)
 5. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทน และสามารถทำงานนอกเวลาได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

นักวิจัย  
 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

ช่างฝ่ายอาคาร จำนวน   1   ตำแหน่ง
 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ตรวจสอบสภาพ การควบคุม ซ่อมแซม และแก้ไข ระบบภายในอาคาร
 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุง Preventive Maintenance และ Break Down Maintenance
 3. ทำการบันทึกประวัติการทำงานการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมของระบบภายในอาคาร
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25–35 ปี
 3. การศึกษาระดับปวช. หรือปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

พนักงานขับรถ จำนวน   1   ตำแหน่ง
 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ขับรถรับ-ส่งพนักงานของสถาบันฯ และสถานที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 3. ขับรถตามกฎและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย
 2. อายุ 30-50 ปี
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 4. มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 1 ปีขึ้นไป
 5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความอดทน
 6. มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 7. สามารถวางแผนการขับรถและประมาณระยะเวลาได้ดี
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา