ติดต่อเรา   >>  สมัครงาน
   

 


สมัครงาน

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ท่านผู้สนในสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB) หรือ teijobhr@gmail.com

หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัวและสำเนาวุฒิการศึกษา มายัง

แผนกบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5033333  ต่อ 410,  408 โทรสาร   02 504 4826-8

 
 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

 

 


Searching for TEI President


The Thailand Environment Institute (TEI) is searching for a person to be appointed President for 4 years term with full time service subjected to satisfactory assessment after 6 months of service. The appropriate candidate should literate and demonstrate active concern for environmental issues and sustainable development, have ability in organizational management and effective Change Agent.

The candidate must possess:

 1. Bachelor’s degree or higher with Thai nationality, male or female. Age 40 years up.
 2. Proven experience of administration in organization with at least 100 staffs.
 3. Experience in an organization involved in sustainable development would be an advantage.
 4. Strong understanding of sustainable development, especially environment and social development.
 5. Strong networks or essential communication skill with international organization for sustainable development, for building cooperation and supporting organization’s fund raising.
 6. Ability to coordinate with government sector to build cooperation for driving policy and supporting organization’s fund raising.
 7. Ability to build network and cooperation with private sector for driving sustainable development into practice.
Please send application letter together with resume to: Mrs. Porntip Hongcherdchai,
16/151 Muang Thongthani, Bond Street , Pakkred, Nonthaburi 11120
fax no. +66 2504 4826 - 8 or e-mail: mook@tei.or.th  

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่แผนงาน / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
จำนวน 2 ตำแหน่ง 
โครงการ Review Report on Sustainable Maize Production and Consumption in Thailand

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ศึกษา จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
 2. จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยโครงการ
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
 4. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

เจ้าหน้าที่แผนงาน / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
จำนวน 2 ตำแหน่ง 
โครงการฉลากเขียว

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการรับรองฉลากเขียว
 2. ตรวจเอกสารคำขอรับรอง ตรวจผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
 3. ตรวจโรงงานตามเกณฑ์การประเมิน
 4. จัดทำรายงาน บันทึกการประชุม
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / เคมี วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม / เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้หรือประสบการณ์การตรวจประเมินโรงงาน
 5. ผ่านการอบรม ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001
 6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ) เพื่อไปตรวจโรงงาน
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

เจ้าหน้าที่แผนงาน
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
โครงการ การพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่โครงการ SLBT

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ศึกษา รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
 2. จัดทำรายงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
 3. ประสานงานระหว่างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาชุมชน / สังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 5. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทน และสามารถทำงานนอกเวลาได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

นักวิจัย  
 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

ช่างฝ่ายอาคาร จำนวน   1   ตำแหน่ง
 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ตรวจสอบสภาพ การควบคุม ซ่อมแซม และแก้ไข ระบบภายในอาคาร
 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุง Preventive Maintenance และ Break Down Maintenance
 3. ทำการบันทึกประวัติการทำงานการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมของระบบภายในอาคาร
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25–35 ปี
 3. การศึกษาระดับปวช. หรือปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา