ติดต่อเรา   >>  สมัครงาน
   

 


สมัครงาน

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ท่านผู้สนในสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB) หรือ teijobhr@gmail.com

หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัวและสำเนาวุฒิการศึกษา มายัง

แผนกบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5033333  ต่อ 410,  408 โทรสาร   02 504 4826-8

 
 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

 


Searching for TEI President


The Thailand Environment Institute (TEI) is searching for a person to be appointed President for 4 years term with full time service subjected to satisfactory assessment after 6 months of service. The appropriate candidate should literate and demonstrate active concern for environmental issues and sustainable development, have ability in organizational management and effective Change Agent.

The candidate must possess:

 1. Bachelor’s degree or higher with Thai nationality, male or female. Age 40 years up.
 2. Proven experience of administration in organization with at least 100 staffs.
 3. Experience in an organization involved in sustainable development would be an advantage.
 4. Strong understanding of sustainable development, especially environment and social development.
 5. Strong networks or essential communication skill with international organization for sustainable development, for building cooperation and supporting organization’s fund raising.
 6. Ability to coordinate with government sector to build cooperation for driving policy and supporting organization’s fund raising.
 7. Ability to build network and cooperation with private sector for driving sustainable development into practice.
Please send application letter together with resume to: Mrs. Porntip Hongcherdchai,
16/151 Muang Thongthani, Bond Street , Pakkred, Nonthaburi 11120
fax no. +66 2504 4826 - 8 or e-mail: mook@tei.or.th  

 

 

 

นักวิจัย  
 

ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง :

 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :

 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา