Febuary 23, 2018 | 06:18 PM

เสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องราว เล่าเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดอนหอยหลอด 1 ในกิจกรรมงานเทศกาลกินปลาทูแม่กลอง ครั้งที่ 20