Febuary 23, 2018 | 06:43 PM

แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อบูรณาการงานอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาแผนท้องถิ่น