• 2021

 • Procurement of Services below the EU threshold: Corporate Social Responsibility (CSR) Guideline for Climate Actions

  พัฒนาคู่มือ "ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Actions) หรือ คู่มือ CSR ด้าน Climate Actions" สำหรับภาคเอกชนพร้อมทั้งจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อแนะนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคู่มือ CSR ด้าน Climate Actions" ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่องค์กรภาคเอกชน/ภาคธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...
 • ชุมชนลดเปลี่ยนโลก

  โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก เป็นโครงการภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่เปลี่ยนชื่อจากโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา (ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และความตระหนักต่อปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานลดมลพิษที่สอดคล้องตามบริบทข...
 • Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project (SUCCESS)

  The SUCCESS project, (Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project) is officially starting in November 2019. This 5-year project, focuses on strengthening knowledge and technical skills of local civil societies in Khon Kaen, Udon Thani, Nong Khai, Sonkhla, Phatthalung and Satun in urban climate resilience and governance, in order to...
 • 2020

 • 2019

 • Stop Global Warming 14/15

  โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหาแนวทางลดผลกระทบของปัญหา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนใน 3 ประเด็น คือ การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม การจัดการพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลัง...
 • Urban Climate Resilience in South East Asia Partnership (UCRSEA)

  สร้างศักยภาพงานวิจัยด้านการกลายเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสร้างความเข้าใจเรื่องผลกระทบการกลายเป็นเมือง ความเปราะบางของเมือง และการรับมือของเมืองด้านต่างๆ
 • ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา: ศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน

  จัดตั้งและเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน 3 แห่ง (ทุ่งสง อุโมงค์ เมืองแกลง) โดยให้เทศบาลต่างๆ เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
 • 2018

 • Climate Change and Sustainable Development for stakeholders in Thailand and ASEAN

  พัฒนาเนื้อหาสำหรับคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทยและอาเซียน
 • Stop Global Warming 13/14

  ส่งเสริมชุมชน โรงเรียน และอปท. ดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น โดยจัดเก็บข้อมูล GHG ที่ลดลง พร้อมมอบรางวัลกรณีที่มีผลงานที่ดี Facebook https://www.facebook.com/we.stop.globalwarming Page https://www.facebook.com/StopGlobalwarmingProject/
 • 2017

 • Strengthening ACCCRN Network in Thailand and Mekong Region

  เพิ่มเครือข่ายใหม่ๆ ของ ACCCRN พร้อมพัฒนาเว็ปไซต์ และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงโดยบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • Ecosystems Services for Poverty Alleviation (ESPA) Programme

  ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมข้อเสนอโครงการ Eco-systems Services for Poverty Alleviation
 • Mainstreaming Urban Climate Resilience in Local Development

  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลและสื่อท้องถิ่นมีศักยภาพถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณะถูกต้องและเข้าใจง่าย
 • Stop Global Warming 12-13

  ส่งเสริมชุมชน โรงเรียน และอปท. ดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น โดยจัดเก็บข้อมูล GHG ที่ลดลง พร้อมมอบรางวัลกรณีที่มีผลงานที่ดี
 • 2016

 • เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะที่ 4 (ACCCRN phase4)

  “ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) โดยมุ่งส่งเสริมให้ 10 เมืองนำร่องใน 4 ประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประสานงานกันเป็นเครือข่าย และร่วมมือกันระหว่างภาคีต่างๆ ระดับท้องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ เพ...
 • 2015

 • Stop Global Warming

  โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน และโรงเรียน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ 4 หัวข้อ คือ การลดปริมาณขยะ การเดินทางอย่างยั่งยืน การลดใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีการจัดทำบัญชีพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของครัวเรือนในระดับชุมชน และในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่...
 • 2014

 • Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities: M-BRACE

  มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเมือง เทศบาลและท้องถิ่นในประเทศไทย มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี