• 2018

 • Business for Energy and Environment (B2E)

  เป็นวารสารที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วารสารราย 4 เดือน ​ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ผลงานของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการดำเนินการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี การดำเนินการภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งจะนำไปสู่กา...
 • ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

  เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยขจัดข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากชุมชนในบริเวณรอบข้างได้ www.tei.or.th/gi
 • การฝึกอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2545 และ ปี 2554 www.tei.or.th/th/courses_training.php
 • 2017

 • การส่งเสริมการจัดทำทำเนียบ การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของระบบ PRTR

  สร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของ PRTR แก่โรงงาน ใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ 60 แห่ง/ ปรับปรุงสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน/ปรับปรุงระบบรายงานและประมวลผลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ/ พัฒนากฎหมายฯ www.tei.or.th/trainingprtr
 • ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืนระยะที่ 3

  เพื่อส่งเสริมและขยายผลการให้องค์ความรู้การบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมและ การให้คำปรึกษาเชิงลึก แก่โรงงานโดยเฉพาะ SME จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งสร้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม