• 2019

  • การฝึกอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2545 และ ปี 2554 www.tei.or.th/th/courses_training.php
  • 2017

  • การส่งเสริมการจัดทำทำเนียบ การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของระบบ PRTR

    สร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของ PRTR แก่โรงงาน ใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ 60 แห่ง/ ปรับปรุงสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน/ปรับปรุงระบบรายงานและประมวลผลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ/ พัฒนากฎหมายฯ www.tei.or.th/trainingprtr