Green Office

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาตั้งแต่แรก ต่อมาตั้งคณะทำงาน G2G (Go to Green) ขึ้นในปี 2549 เพื่อรณรงค์และรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง และประกาศนโยบาย Green Office เมื่อปี 2559


 

Green Office : http://www.tei.or.th/th/green_office.php

 
Duration: continued
Donor: Thailand Environment Institute
Contact Person: Green Office Team
Contact: 02 503 3333 ext. 524 | wisara@tei.or.th