Green Label

จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดและให้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวแก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เพิ่มความตระหนักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 648 รุ่น/ 27 กลุ่มผลิตภัณฑ์/ 61 บริษัท)


www.tei.or.th/greenlabel

Duration: continued
Donor: Private
Contact Person: Chuttree Phurat
Contact: 02 503 3333 ext. 325 | chuttree@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT