การส่งเสริมบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม)

เพื่อเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ อันเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสร้างสรรค์สตรีสู่สังคมให้มากขึ้น โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี มุ่งสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ใน 6 พื้นที่เป้าหมายของจังหวัดน่าน ได้แก่ 1) ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 2) อบต.เปือ 3) อบต.เชียงกลางพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง และ 4) ทต.งอบ 5) อบต.ปอน 6) อบต.และ อำเภอทุ่งช้าง

ผลกระทบต่อสังคม::
  • ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
  • แนวปฏิบัติที่ดีมีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนสังคมตระหนักและรับทราบถึงความสามารถของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

สามารถติดตามกิจกรรมโครงการ

Duration: 1/10/2014 - 31/12/2018
Donor: Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited - RATCH
Contact Person: Wilavan Noipa
Contact: 02 503 3333 ext. 515 | wilavan@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found