การติดตามประเมินผลการส่งเสริมองค์ความรู้และการส่งเสริมพัฒนาในพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ

ศึกษารวบรวมองค์ความรู้การพัฒนาในพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ 5 จังหวัด พร้อมจัดทำหลักสูตรการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนา และเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
Duration: 1/06/2016 - 31/05/2017
Donor: มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Contact Person: Tanirat Tanawat
Contact: 02 503 3333 ext. 213 | tanirat@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found