การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (SOE61)

จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรายสาขาต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบ DPSIR และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสำคัญในปี 2561 อย่างน้อย 3 ประเด็น พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับข้อมูลในระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
Duration: 12/1/2018-8/10/2018
Donor: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
Contact Person: Tanirat Tanawat
Contact: 02 503 3333 ext. 213 | tanirat@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT

    No data found